-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sąd Konsumencki 

data publikacji: 20-02-2007 | 12:37
data ostatniej modyfikacji: 17-07-2017 | 12:30
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

UWAGA

od dnia 11 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1356)

Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gorzowie Wlkp. działa na terenie województwa lubuskiego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej  /ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: (95) 722-57-31, fax: (95) 770-07-70/, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i świebodziński. Ośrodek zamiejscowy przy Delegaturze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze,   /ul. Westerplatte 11, tel/fax: (68) 322-18-36/, który obejmuje natomiast południową cześć województwa lubuskiego.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki jest niepaństwową instytucją, która z woli stron sporu wynikających na tle umów sprzedaży i świadczonych usług, zastępuje sąd powszechny w rozstrzyganiu  sporów majątkowych, których wartość nie przekracza 10.000 zł.

Sąd polubowny utworzony jest na podstawie umów zawartych przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów  przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi. W jego skład stanowią: przewodniczący oraz stali arbitrzy – w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania sądu. Stałych arbitrów wyznaczają organizacje reprezentujące konsumentów i organizacje  przedsiębiorców.

Wniosek wszczynający postępowanie przed sądem może złożyć konsument lub przedsiębiorca. Rozprawa przed sądem jest  jawna. Termin rozprawy nie powinien przekraczać jednego miesiąca. Szczególnie korzystne zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców – jest doprowadzenie do ugody już w pierwszej fazie postępowania sądowego bez wyznaczenia rozprawy przez przewodniczącego. Ugodowe załatwienie sporu przyczynia się do satysfakcjonującego obie strony załatwienia sprawy. Wysokość kosztów postępowania przed sądem ponoszą obie strony w częściach równych, chyba że ugoda stanowi inaczej (sposób ustalają strony w ugodzie). Sąd może zwolnić konsumenta od uiszczania kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego po stwierdzeniu przed sądem powszechnym ich wykonalności.

 

 

Formularz wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Gorzowie Wlkp.

 

WNIOSEK_DO_SSP.doc (42.00 Kb)   dyskietka5.gif (21.07 Kb)

 

 

Liczba odwiedzin: 147081
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.
Realizacja: Ideo