-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 08-08-2016 | 12:02
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XXI/222/16 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sędziszów Młp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/221/16 w sprawie zmian w Gminnym Programie Wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/220/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/219/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/218/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/217/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/216/16w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim i nadania jej Statutu.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/215/16 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/214/16 w sprawie zmian w uchwale określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/213/16 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/212/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e usług
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/211/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/210/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 Nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/209/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2015 r.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
28 czerwca 2016

Uchwała Nr XX/207/16 w sprawie przyjęcia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Góra Ropczycka”.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/206/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziszów Młp., warunków i zasad korzystania z nich.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/205/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2014 w miejscowości Boreczek.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/204/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.
24 maja 2016

Uchwała Nr XX/203/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.
24 maja 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [64]
Liczba odwiedzin: 413335

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo