-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały Rady Miejskiej 

Prawo lokalne 
data publikacji: 04-05-2007 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 01-02-2016 | 14:57
wytworzył: Stanisława Początek
wprowadził: Stanisława Początek
Uchwała Nr XV/162/16 w sprawie rozpoznania skargi
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/161/16 w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/160/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, budynku posadowionego na działce nr ew. 482/15 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/159/16 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/158/16 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sędziszów Młp.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/158/16 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sędziszów Młp.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/157/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadawania honorowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów Małopolski.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do 15 lat w trybie bezprzetargowym piwnic Ratusza w Sędziszowie Małopolskim.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Sędziszowie Małopolskim oznaczonej jako działka nr 2897.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/154/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej” w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/153/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XV/152/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
28 stycznia 2016

Uchwała Nr XIV/151/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/150/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/149/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/148/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/147/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowości Borek Wielki.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/146/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski”.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/145/15 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/221/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
30 grudnia 2015

Uchwała Nr XIV/144/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 rok.
30 grudnia 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [61]
Liczba odwiedzin: 395531

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo