-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Z-ca Burmistrza 

Urząd 
data publikacji: 12-07-2005 | 10:50
data ostatniej modyfikacji: 04-10-2017 | 09:30
wytworzył: Jan Maroń
wprowadził: Aleksander Malski

Zastępca Burmistrza Sędziszowa  Młp.
mgr Piotr Kapusta

tel. (17) 22 16 001, (17) 745 36 11,
fax (17) 22 16 313

Burmistrz i Z-ca Burmistrza przyjmują zainteresowanych w sprawach

skarg i wniosków w kazdy piątek w godz. 9:00-14:00

1.    Zastępca Burmistrza odpowiada za prawidłową realizację przydzielonych zadań, a w szczególności za:
1)    przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
2)    nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem powierzonych procesów inwestycyjnych,
w tym zapewnienie właściwego projektowania i wykonawstwa,
3)    budowę, modernizację i utrzymanie gminnych dróg, mostów, chodników, parkingów i placów, oświetlenia, infrastruktury drogowej i terenów publicznych,
4)    zapewnienie ładu przestrzennego w mieście i gminie,
5)    utrzymywanie i rozwijanie bazy dla działalności sportowej i rekreacyjnej oraz stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności,
6)    udzielanie mieszkańcom świadczeń w ramach pomocy społecznej i właściwe funkcjonowanie ośrodków i placówek pomocy społecznej,
7)    kontrolę zarządcza w Urzędzie, jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.    W ramach w/w zakresu kompetencji i obowiązków Zastępca Burmistrz określa zadania oraz bezpośrednio kieruje i nadzoruje ich realizację poprzez:  
1)    Kierowników  Referatów:
-    Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
2)    Kierownika jednostek podległych:
-    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Liczba odwiedzin: 485633

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo