-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Z-ca Burmistrza 

Urząd 
data publikacji: 12-07-2005 | 10:50
data ostatniej modyfikacji: 18-09-2017 | 09:14
wytworzył: Jan Maroń
wprowadził: Aleksander Malski

Zastępca Burmistrza Sędziszowa  Młp.
mgr Piotr Kapusta

tel. (17) 22 16 001, (17) 745 36 11,
fax (17) 22 16 313

Burmistrz i Z-ca Burmistrza przyjmują zainteresowanych w sprawach

skarg i wniosków w kazdy piątek w godz. 9:00-14:00

 

1.       Zastępca Burmistrza odpowiada za prawidłową realizację przydzielonych zadań, a w szczególności za:

1)      rozwój gospodarki komunalnej i usług komunalnych,

2)      gospodarkę lokalową i mieszkaniową,

3)      utrzymywanie i rozwijanie bazy dla działalności sportowej
i rekreacyjnej oraz stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności,

4)      utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

5)      rozwój i usprawnienie działalności ośrodków i placówek pomocy społecznej,

6)      zapewnienie ładu przestrzennego w gminie,

7)      gospodarkę gruntami, w tym zasobem gruntów Skarbu Państwa, ochronę i rekultywację gruntów oraz tworzenie komunalnego zasobu terenów budowlanych,

8)      udzielanie mieszkańcom świadczeń w ramach pomocy społecznej
i właściwe funkcjonowanie ośrodków i placówek pomocy społecznej.

9)      tworzenie warunków dla wzrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

10)   przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,

11)   racjonalną gospodarkę w lasach niepaństwowych,

12)   sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

13)   gospodarkę wodno-melioracyjną i przeciwpowodziową,

14)   podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania surowców wtórnych, zapewnienie należytej gospodarki zasobami wodnymi, rozwój zieleni miejskiej,

15)   nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem powierzonych procesów inwestycyjnych w ramach gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, w tym zapewnieniem właściwego projektowania
i wykonawstwa.

 

Liczba odwiedzin: 461126

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo