Stały Sąd Polubowny 

data publikacji: 20-02-2007 | 12:37data ostatniej modyfikacji: 24-05-2018 | 10:26Wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

JAK WNIEŚĆ WNIOSEK

Wniosek należy sporządzić w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz dodatkowo w 1 egzemplarzu dla Sądu (wzór w pliku do pobrania poniżej).

Wniosek można złożyć:

  • w postaci papierowej – wówczas należy wniosek podpisać własnoręcznie,
  • w postaci elektronicznej – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do każdego wniosku należy dołączyć kopie załączników wymienionych we wniosku, np. umowy, paragonu, faktury, zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację oraz inna dokumentacja związana ze sporem.

Zapis na sąd polubowny należy pobrać (wzór pliku do pobrania poniżej), wydrukować w 1 egzemplarzu, wypełnić, podpisać w miejscu podpisu dla Wnioskodawcy lub Reprezentanta i dołączyć do wniosku.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU POLUBOWNEGO

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

  • miejsca zamieszkania konsumenta albo
  • siedziby przedsiębiorcy

Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego - dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład - dla osoby prawnej (np.: spółki z o.o., spółki akcyjnej, fundacji, spółdzielni) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE STRON

W przypadku konsumentów – proszę podać we wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania konsumenta.

W przypadku przedsiębiorców:

  • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, proszę podać: imię nazwisko i adres głównego miejsca prowadzonej działalności lub adres do doręczeń, można podać także dodatkowe określenie jeśli przedsiębiorca się nim posługuje, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
  • spółek cywilnych – imiona i nazwiska wspólników, nazwę spółki cywilnej i adres prowadzonej działalności.
  • pozostałych przedsiębiorców - firmę (nazwę), wskazanie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja) oraz adres siedziby.

Dane przedsiębiorców można uzyskać po numerze NIP z publicznych nieodpłatnych rejestrów:
CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx - dla przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników spółek cywilnych.
KRS - http://krs.ms.gov.pl/ - dla pozostałych przedsiębiorców.

Załączniki:

Formularz wniosek: plik MsWord

Formularz wniosek: plik pdf

Zapis na Sąd: plik MsWord

Zapis na Sąd: plik pdf

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 293476

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Metryczka strony

Dostawca:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.
Ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

telefon: (+48) 957225731
fax: (+48) 957200770
e-mail: info@wiih.gorzow.pl