Deklaracja dostępności 

data publikacji: 05-11-2020 | 09:16data ostatniej modyfikacji: 05-11-2020 | 09:25Wytworzył: BGWprowadził: BG

Deklaracja dostępności Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju

Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Gierczak.
 • E-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl
 • Telefon: 41 378 36 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju
 • Adres: os. Sikorskiego 42
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl
 • Telefon: 41 352 67 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju,          
os. Sikorskiego 42; 28-100 Busko-Zdrój.

Wejście główne budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Do siedziby głównej można dojechać samodzielnie, przy wejściu na ogrodzeniu znajduje się przycisk. Można nim wezwać osobę, która udzieli pomocy.

Liczba odwiedzin: 104936