Usuwanie pojazdów 

data publikacji: 13-05-2007 | 19:30data ostatniej modyfikacji: 17-09-2019 | 14:14 data wytworzenia dokumentu: 26-05-2015Wprowadził: Sławomir Dronka

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 3  sierpnia 2011 r. został wyznaczony do realizacji zadań dotyczących usuwania pojazdów z drogi na koszt właścicieli w przypadkach określonych w art. 50 a oraz w art. 130 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Prawo o ruchu drogowym oraz do wyłonienia wykonawcy do usuwania tych pojazdów.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI

Zgodnie z uchwałą nr  Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym kształtują się następująco:

1. Za usuwanie pojazdów pobiera się opłaty w wysokości:

1)     dla rowerów i  motorowerów                                                 -    100,00 zł,

2)     dla motocykli                                                                         -    200,00 zł,

3)     dla pojazdów o dopuszczalnej

         masie całkowitej do 3, 5 tony                                                -    440,00 zł,

4)     dla pojazdów o dopuszczalnej

         masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony                     -    550,00 zł,

5)     dla pojazdów o dopuszczalnej

         masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16,0 ton                    -    800,00 zł,

6)     dla pojazdów o dopuszczalnej

        masie całkowitej powyżej 16 ton                                           -   1 140,00 zł,

7)     dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne           -   1 400,00 zł.

2. Za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu – usuniętego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pobiera  się opłaty w wysokości

1)     za rowery i  motorowery                                                        -        15,00 zł,

2)     za motocykle                                                                          -        20,00 zł,

3)     za pojazdy o dopuszczalnej

        masie całkowitej do 3, 5 tony                                                 -        35,00 zł,

4)     za pojazdy o dopuszczalnej

         masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony                    -         45,00 zł,

5)     za pojazdy o dopuszczalnej

        masie całkowitej  powyżej 7,5 tony do 16,0 ton                    -        65,00 zł,

6)     za pojazdy o dopuszczalnej

        masie całkowitej powyżej 16 ton                                            -       120,00 zł,

7)     za pojazdy przewożące materiały niebezpieczne                   -       180,00 zł.

Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu w trakcie usuwania, wynosi 50% od stawki kwotowej o których mowa.

I. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póź. zmianami) w przypadku:

1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20_czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)     kierowała nim osoba:

a. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka

   działającego podobnie do alkoholu;

b. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania

    pojazdu;

c. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje

    uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska

2)     Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

II. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póź. zmianami w przypadku:

  1. pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 50a ust.1 i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) można odebrać z parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Leszczyńskiego 3b  w Rzeszowie po uiszczeniu opłaty za jego odholowanie i przechowywanie, którą wpłacić  należy inkasentowi na parkingu czynnego od godz. od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty, tel. 508 355 519

Warunkiem wniesienia opłaty jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.

Jednocześnie informuję, że za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu.

1) Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem na własność Gminy Miasta Rzeszowa porzuconego pojazdu, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania cywilnego,

2) Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta (Prezydent) w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu (Gminy Miasta Rzeszowa), a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

 

Liczba odwiedzin: 123748

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
35 - 010 Rzeszów ul. ks J. Jałowego 23a
tel. 17 748 25 85, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl