Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

data publikacji: 19-03-2021 | 13:26data ostatniej modyfikacji: 19-03-2021 | 13:27Wytworzył: Jerzy Tabin

Karta usługi

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

e-PUAP

 

3. Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 A

2. Złożenie osobiście w:  Sekretariat Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
ul. Ks. J. Jałowego 23 A

3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@matip.erzeszow.pl

4. Przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- pocztą tradycyjną,

- osobiście w siedzibie jednostki.

 

Liczba odwiedzin: 124623

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
35 - 010 Rzeszów ul. ks J. Jałowego 23a
tel. 17 748 25 85, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl